Nowości

Nowenna do Matki Bo?ej Rozwi?zuj?cej W?z?y
  • data dodania: 25-02-2014 09:37:20
  • kategoria: diecezjalne
photo
"A wi?c powsta?my i z odwag? powierzmy si? Matce Bo?ej. Dajmy si? Jej poprowadzi? do Jezusa i do?wiadczy? Jego Mi?osiernej Mi?o?ci. Zbawiciel, na pro?b? swej Matki, uleczy ka?d? nasz? ran?. Rozpalmy na nowo w swoich sercach p?omie? nadziei."
Ile razy znajdowa?e? si? w sytuacji bez wyj?cia? Ile razy by?e? na ?yciowym zakr?cie? Czy boisz si? o siebie i swoj? rodzin?? Jak cz?sto ?a?owa?e? swoich decyzji i chcia?by? je cofn??, gdyby si? tylko da?o to zrobi?? Czy beznadzieja i brak poczucia sensu s? Twoimi cz?stymi towarzyszami?Je?li te i podobne pytania napotykaj? na podatny grunt w Tobie, to znaczy, ?e kr?puj? Ci? w?z?y nie pozwalaj?ce Ci swobodnie ?y?. Chrystus Pan ma jednak sposób na ka?de nasze zmartwienie i utrudzenie. On powiedzia?: „Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?” (Mt 11,28).
Nasz Zbawiciel pragnie wyzwoli? nas z ka?dego pogmatwania i wyprostowa? nawet najbardziej popl?tane ?cie?ki swoich ochrzczonych dzieci. Droga do ?wi?to?ci, cho?by?my b??dzili po tysi?c razy, zawsze jest do odnalezienia, jak ma si? lamp? wiary w Jezusa (por. Ps 119,105). Tak? wiar? mia?a Maryja, któr? z wysoko?ci krzy?a Syn Bo?y uczyni? nasz? Matk?. J? w?a?nie wskaza? uczniowi jako dar dla Ko?cio?a. O cokolwiek wierni prosz? z mi?o?ci? przez Maryj?, na pewno si? spe?ni. Ona bowiem oczyszcza nasze pro?by z pychy i egoizmu, przedstawiaj?c je Bogu jako b?aganie o mi?o?? i mi?osierdzie.
Wiedzia? o tym siedemnastowieczny autor obrazu Maryi Rozwi?zuj?cej W?z?y z niemieckiego Augsburga, H.A. Langenmantel. ?askami s?yn?cy obraz jego p?dzla pozwala wiernym dostrzec Bosk? rzeczywisto?? mi?o?ci, pokoju, ?wiat?a, sensu, le??c? niejako w r?kach Maryi. Ona w?a?nie bierze w swoje r?ce popl?tane ?ycie ludzkie i swoim wstawiennictwem u Boga rozwi?zuje w?z?y, skutecznie kr?puj?ce cz?owieka. To problemy, które bardzo cz?sto nosimy przez lata. W?z?y k?ótni rodzinnych, nieporozumienia mi?dzy rodzicami a dzie?mi, brak szacunku, przemoc; urazy mi?dzy ma??onkami, brak pokoju i rado?ci na ?onie rodziny, l?k, rozpacz ma??onków po rozwodzie, rozk?ad rodziny, w?z?y bólu spowodowane na?ogami dzieci, ich chorob?, czy oddaleniem si? od Boga; w?z?y alkoholizmu, narkomanii, pornografii, hazardu; w?z?y zranie? fizycznych, psychicznych i moralnych zadane przez innych; zniewole? duchowych i demonicznych op?ta?; niech?? bole?nie nas torturuj?ca; poczucie winy po dokonanej aborcji, nieuleczalne choroby, depresja, bezrobocie, strach, samotno??, niewiara, pycha… Wszystkie one s? w naszym ?yciu konsekwencj? grzechu osobistego b?d? spo?ecznego, a tak?e braku rozs?dku.
Skuteczn? i pewn? modlitw? ratunkow? jest powsta?a w 1998 roku Nowenna do Matki Bo?ej Rozwi?zuj?cej W?z?y. U?o?y? j? argenty?ski ksi?dz Juan Ramon Celeiro. Zyska?a ona aprobat? biskupa Buenos Aires, który kiedy? przywióz? z Niemiec kopi? tego obrazu. Tym biskupem by? kard. Bergolio – dzisiejszy papie? Franciszek.
Od tamtej pory nowenna zosta?a przet?umaczona na ponad 20 j?zyków ?wiata, w tym na arabski i Braila. Maryja w tym wezwaniu czczona jest w licznych krajach Europy, Ameryki ?aci?skiej, a tak?e i w Polsce. Otó? od przynajmniej od 18 lat odbiera kult w ma?ej miejscowo?ci o nazwie K?ty Rybackie, na Mierzei Wi?lanej, która nale?a?a kiedy? do diecezji gda?skiej. Tam ks. Marek Cie?lak, pierwszy proboszcz i budowniczy parafii, umie?ci? kopi? obrazu z Augsburga i ?ywo rozs?awi? kult Maryi. W tym roku przypada 25 rocznica utworzenia parafii. Na t? okazj?, odnalaz?szy nowenn?, ks. proboszcz Marek postanowi? wyda? Nowenn? i da? j? dla po?ytku duchowego wiernych. ?miem twierdzi?, ?e w cudowny sposób Matka Bo?a pos?u?y?a si? tak?e moj? osob?, aby nowenn? opracowa?, przet?umaczy? i nada? jej szczegó?owy komentarz teologiczny. Ks. Cie?lak (a prywatnie mój ojciec chrzestny) zaprosi? mnie do redakcji ksi??eczki z modlitw? o rozwi?zanie w?z?ów. Do?wiadczony pos?ug? modlitwy o uwolnienie, zarówno w naszej diecezji, jak i w Warszawie, uzna?em t? form? modlitwy za przepi?kn? syntez? potrzeb naszych czasów i polskiej pobo?no?ci Maryjnej. Diecezja elbl?ska, na której terenie od 1992 roku znajduj? si? K?ty Rybackie, po zbadaniu tre?ci Nowenny nada?a jej Nihil obstat oraz Imprimatur, co znaczy, ?e nie zawiera b??dów teologicznych i mo?na j? drukowa?. Osobi?cie ciesz? si?, ?e dar studiowania teologii przynosi owoce dla u?wi?cenia ludu Bo?ego tak?e w postaci tej nowenny.
Tak wi?c Maryja Niepokalana, jako najpi?kniejsza z ludzi, znaj?ca trudy ?ycia na ziemi, jest w stanie nas zrozumie? i wspomóc. Pos?uszna swemu Synowi, zawsze wyprasza nam Jego ?aski. B?d?my Jej za to wdzi?czni. A je?li sami nie czujemy potrzeby modlitwy za siebie, pole?my t? nowenn? naszym bliskim. Cz?owiek otwarty na cierpienie i bied? bli?nich, powinien zawierzy? Matce Bo?ej i troszczy? si? o najubo?szych. I nie zawsze chodzi tu o najmniej posiadaj?cych. Wi?ksz? bied? jest w?a?nie trwanie w popl?taniu swojego ?ycia, bez nadziei, ?e co? si? zmieni. Tymczasem Ko?ció? troszczy si? o swoje dzieci, a jego Matka, Maryja jest szczególn? osob? w tym dziele. Maryjo Rozwi?zuj?ca W?z?y – Módl si? za nami!
Ks. Krystian Wilczy?ski

Ksi??eczka z Nowenn? do nabycia w Diakonii S?owa naszego Ruchu oraz w ksi?garniach katolickich.
Dost?pna jest równie? poprzez internet:
http://sklep.emmanuel.pl/nowenna-do-matki-bozej-rozwiazujacej-wezly.html
dodał(a): G.K.Gilewicz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgodę na to)

Nasza strona: